Met meer langer werken

DOSSIER LANGER WERKEN - In heel Europa laten de effecten van de aantrekkende economie zich duidelijk voelen. Voor het eerst sinds de financiële crisis kon elke Europese lidstaat in 2017 economische groei noteren. Liefst 235 miljoen mensen zijn aan het werk, dat is het hoogste aantal ooit. Ook in België neemt de werkgelegenheid toe.

Maar dat positieve nieuws legt eens te meer de knelpunten op de arbeidsmarkt bloot:  de enorme vergrijzing en het hoge aantal non-actieven. Er is maar één afdoend antwoord om onze economie en sociale zekerheid overeind te houden: met meer gemotiveerde mensen langer aan de slag.

Van 1950 tot vandaag

De voorbije 50 tot 70 jaar is de samenleving ingrijpend veranderd. Eén van de grootste mirakels is het feit dat mensen langer leven. Nog niet zo lang geleden was het eerder uitzonderlijk dat iemand de leeftijd van 70 jaar bereikte. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, toen het huidige pensioenstelsel in werking trad, bedroeg de gemiddelde levensduur 65 jaar, dat werd toen ook de pensioenleeftijd. Wie zijn pensioen haalde was bij de gelukkigen, al bleef het toekomstperspectief eerder beperkt. Intussen is de gemiddelde levensverwachting 80 jaar en meer (*1) en ze blijft stijgen. Dat is goed nieuws voor de gepensioneerde, maar niet voor zijn pensioen, want op 20 jaar en meer is ons pensioenstelsel niet berekend.

Marianne ThyssenEuropese pijler

De Europese Unie werkte de ‘Europese pijler van sociale rechten’ (*3) uit. Die steunt op drie assen:

 1. Gelijke kansen en toegang tot onderwijs, levenslang leren, vorming en arbeidsmarkt;
 2. Billijke arbeidsvoorwaarden 
 3. Toegang tot een moderne sociale bescherming voor iedereen.

“Onze gezamenlijke uitdaging is onzekerheid. Het antwoord hierop moet zijn: vertrouwen”, stelt Marianne Thyssen, Europees Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit. “Goede kinderopvang, levenslang leren, moderne arbeidswet en een moderne sociale bescherming voor iedereen brengen de houvast die we allemaal nodig hebben.”

Haar advies? Investeer in:

 • vorming van mensen, ook van oudere werknemers;
 • werkplekleren;
 • goede arbeidsomstandigheden en sociale bescherming van werknemers.

Een tweede positieve zaak: we studeren langer. Nog maar enkele decennia geleden waren hogere studies het voorrecht van enkelingen. Het gros van de jongeren betrad de arbeidsmarkt voor hun achttiende verjaardag. Anno 2018 ligt de gemiddelde intredeleeftijd op 20-21 jaar. De verhouding tussen de actieven en inactieven bedraagt nu 2,3 werkenden per inactieve. Tegen 2060 zal die verhouding in België dalen tot 1,70. Gelukkig groeit de tewerkstelling van 55-plussers – bijna 1 op 2 in 2017, of een groei van meer dan 10% op tien jaar tijd. Toch zullen tussen 2018 en 2023 meer dan 1,6 miljoen Belgen de arbeidsmarkt verlaten. Dat is een fundamentele evolutie met zware gevolgen voor onze sociale zekerheid, want terwijl de financiering daalt (minder actieven) stijgen de uitgaven (meer kosten voor pensioen, gezondheidszorg …).

“Langer leven, langer studeren, korte loopbanen en hogere pensioenen: die cocktail is onhoudbaar.”

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder VBO

Bovendien laat de krapte op de arbeidsmarkt zich almaar prominenter voelen. Steeds vaker signaleren bedrijven dat hun groei wordt beknot door een gebrek aan geschikte medewerkers met de juiste vaardigheden. De mismatch op de arbeidsmarkt, de kloof tussen vraag en aanbod, groeit.

Deze tendensen hebben een onmiskenbare impact op de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. De demografische omwenteling en de daaruit voortvloeiende demografische afhankelijkheidsgraad kunnen we moeilijker beheersen, maar de economische afhankelijkheidsgraad kan wel worden bijgestuurd. Niemand twijfelt nog aan de noodzaak om in te grijpen. Maar de sense of urgency ontbreekt nog (té) vaak bij werkgevers én werknemers.

Werkbaar werk - veel ongenoegen

Ondanks alle positieve evoluties is het maatschappelijk ongenoegen groot: langer werken, meer flexibiliteit … zien velen niet zitten. Volgens de publieke opinie schort er wat aan de arbeidsmarkt. Vreemd genoeg tonen cijfers veeleer het omgekeerde: werk was nog nooit zo werkbaar. België hoort bij de besten in Europa (naast Scandinavische landen) op het vlak van de arbeidskwaliteit (0,75 op schaal van 0 tot 1), het evenwicht tussen werk en privé (8,8 op 10 is tevreden) en de werktevredenheid (90%).

Pas de wet aan!

Als de wet verandert, zal ook het gedrag wijzigen. Welke aanpassingen zijn noodzakelijk?

 • Een globale pensioenhervorming om de transparantie en financiële leefbaarheid van onze pensioenen te waarborgen (*2);
 • De afbouw van de vervroegde uittreding;
 • Het wegwerken van remmen op aanwerving, tewerkstelling en mobiliteit;
 • De beschikbaarheid op de arbeidsmarkt stimuleren. Tegenover het recht op een werkloosheidsuitkering staat de plicht om beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt. Dat betekent dat werklozen daadwerkelijk zelf op zoek gaan naar een job, of minstens toch een passende job aanvaarden als de regionale bemiddelingsdienst die aanbiedt;
 • De reïntegratie, herinschakeling, activering en heroriëntering bevorderen (een regionale bevoegdheid) om zo te vermijden dat mensen gevangen zitten in hun tewerkstellingssituatie of statuut en om remmen op langere loopbanen uit te schakelen.
 • Naar een moderne combinatie gezin/arbeid. Innovatieve ideeën als levenslang leren, tijdsparen, loopbaansparen … moeten ingang vinden;
 • Het leeftijds(on)bewust personeelsbeleid (afbouwen anciënniteitsbarema’s) en de échte leercultuur mogelijk maken.

We horen steeds vaker dat we evolueren naar hyperflexibiliteit. Nochtans ligt het aandeel zaterdag-, zondag-, nacht- en, ploegenarbeid, tijdelijke en deeltijdse jobs … in ons land lager dan in de EU-15,  onze buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland inbegrepen. Bovendien werkt 80% of meer in een voorspelbaar werkregime. Met gemiddeld 28.6 effectief gepresteerde uren per week per voltijdse werknemer (2016) werken we absoluut niet méér dan in het buitenland. Toch klaagt de Belg massaal. Kampt ons land met een arbeidsissue of is er een perceptieprobleem?

De digitalisering voedt ongetwijfeld het onzekerheidsgevoel. We weten vrij goed welke jobs door digitalisering en automatisering potentieel bedreigd zijn. Omgekeerd is het moeilijk te voorspellen hoeveel en welke nieuwe jobs zullen ontstaan. Die onzekerheid verklaart voor een stuk de kloof tussen perceptie en realiteit.

Kiemen van verandering

“Beter investeren in de competenties van medewerkers met het risico dat ze vertrekken, dan niet investeren en riskeren dat ze blijven.”

Iedereen heeft het over de noodzaak om langer te werken, maar weinigen komen met echte oplossingen. De voorbije 25 jaar was het bijvoorbeeld regel om de vraag naar meer loon op te vangen door de productiviteit op te voeren en mensen door machines te vervangen. Hoe zinvol is dat nog?  Die logica zette de ‘work-life balance’ zodanig onder druk dat de vraag naar loopbaanonderbreking, verlofstelsels en andere werkonderbrekingssystemen bleef toenemen. Als we de loononderhandelingen blijven financieren door productiviteitswinsten, kunnen we nooit aan de rat race ontsnappen en riskeren we bovendien het land te worden met de meest geautomatiseerde productieprocessen, maar ook met de grootste arbeidsuitstoot.

De kiemen voor verandering situeren zich op twee domeinen: een vooruitstrevend wettelijk kader en een HR-beleid dat langer werken stimuleert.

 1. Er is nood aan een aangepaste wetgeving. Om belangrijke uitdagingen te noemen: minder mogelijkheden voor vervroegde uittreding, terugdringen van de belemmeringen rond werkloosheid/ tewerkstelling/mobiliteit, aangepaste voorwaarden voor beschikbaarheid op de arbeidsmarkt, re-integratie/heroriëntering/activering, combinatie werk-privé, levenslang leren, leeftijd(on)afhankelijk beleid, herziening van de pensioenen … (lees ook de kaderstukken ‘Pas de wet aan’ en ‘Europese pijler’).
 2. Naast de noodzaak aan een gunstig kader (cao’s, wetten …) dragen ook ondernemers en HR-professionals een grote verantwoordelijkheid. Ondernemingen moeten oog hebben voor vorming, opleiding, maatwerk, evenwicht werk-privé, ergonomie, arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden … In zijn verslag van 2015 gaf de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid al aan dat we nood hebben aan een meer flexibele arbeidsmarkt, een flexibeler arbeidsorganisatie en meer individueel maatwerk, over leeftijden en generaties heen. Het is dus geen kwestie van ‘minder’ maar van ‘anders’ werken.

Meer info:

*1. Het NIS voorspelt een levensverwachting van 88,1 jaar voor vrouwen en 82,1 jaar voor mannen in 2050.

*2. De pensioenuitgaven vertegenwoordigen 1/5e van de totale primaire uitgaven (201 miljard euro) en zullen bij ongewijzigd beleid alleen maar stijgen. Zo zullen er tussen nu en 2040 780.000 gepensioneerden bijkomen en neemt de levensverwachting (en dus het aantal te financieren pensioenjaren) verder toe. De vergrijzingskosten zullen met 12,8% van het bbp stijgen tegen 2040, wat overeenkomt met een additionele kost van 2,3% van het bbp (Studiecommissie voor de Vergrijzing). Dat betekent dat we in 15 jaar tijd bijna 10 miljard euro moeten vinden om die extra kosten te financieren. Er dreigt dan ook een onevenwicht tussen de uitgaven en de inkomsten: onze loopbanen zijn immers te kort en het aantal actieven per gepensioneerde zal teruglopen van 2,6 vandaag tot 1,8 in 2060. Naast een globale pensioenhervorming moeten daarom de loopbaanduur en de tewerkstellingsgraad omhoog.

*3. Ga naar http://ec.europa.eu en zoek op ‘De 20 beginselen van de Europese pijler van sociale rechten’.

Auteurs: Katleen Weytjens & VBO. Deze tekst verschijnt ook in VBO Reflect #16

Dit artikel maakt deel uit van het dossier 'Langer werken: hoe worden we samen 100?'.
Publicatiedatum: 06/06/2018 - 21:57

Arbeidsmarkt & -beleid

10/01/19 - 07:14 No jobs19/12/18 - 18:45 Maar hij spreekt geen Nederlands…19/12/18 - 14:11 Thomas More zoekt partnerbedrijven (voor vaste relatie)13/12/18 - 06:30 Demografiefonds chemie zet duurzame loopbanen vast op agenda12/12/18 - 21:54 Hoe leergierig ben jij?11/12/18 - 16:12 Evenementensector verschaft werk aan meer dan 80.000 mensen28/11/18 - 20:19 Deze landen weten het best talent aan te trekken en behouden28/11/18 - 19:50 Eens freelancer, altijd freelancer22/11/18 - 06:59 “HR-dienstverlening is een antwoord op koorts op arbeidsmarkt”22/11/18 - 06:17 Belgen zoeken job in buitenland… op feestdagen

HRM

17/01/19 - 07:01 CxO for 1 week17/01/19 - 06:55 3 tips om je evaluatiesysteem te upgraden16/01/19 - 17:00 Hoeveel houden we nog van onze bedrijfswagen?09/01/19 - 20:44 De 8 meest gelezen artikels van 201809/01/19 - 18:51 Welke HR-trends kleuren 2019?19/12/18 - 20:02 Lagere functie en lager loon? Nee, bedankt13/12/18 - 06:59 Familiehulp: creatief in talent06/12/18 - 06:43 Hoog tijd voor actie, HR!06/12/18 - 06:42 Horen we nog bij elkaar?29/11/18 - 06:53 6 tips om meer introverten aan te werven

Leiderschap

13/12/18 - 07:00 Duurzaam ondernemen: een fulltime job?05/12/18 - 14:45 Award Inclusieve Onderneming voor ‘vluchtelingenbedrijf’28/11/18 - 14:29 Deskundige jury zkt. CSR Professional of the Year 201821/11/18 - 10:04 “Een titel als CSR Professional of the Year opent deuren”08/11/18 - 07:30 GDPR naleven: geen onmogelijke opdracht08/11/18 - 07:20 Nomineer nu de CSR Professional of the Year 2018!07/11/18 - 16:35 Zelfsturende teams, zijn we er klaar voor?25/10/18 - 07:27 Een kompas, lichtbakens en de sherpa25/09/18 - 07:37 Vergroot je netwerk … in de fitness05/09/18 - 13:55 Hoe word je CEO?

Juridisch

16/01/19 - 15:38 Uitzendarbeid nu ook voor federale overheidsdiensten10/01/19 - 06:25 Met bedrijfsgsm bellen naar astrolijnen, mag dat?20/12/18 - 06:12 Slecht weer kan arbeidsovereenkomst ‘bevriezen’06/12/18 - 07:05 Verboden te werken op feestdagen?05/12/18 - 20:43 Taxshift verhoogt nettoloon met minimum 36 euro22/11/18 - 06:55 Einde arbeidsrelatie geeft geen garantie op werkloosheidsuitkering08/11/18 - 06:34 Kan je de functie van een werknemer zomaar veranderen?18/10/18 - 07:22 Bonus: Hoe kan je voordelig belonen voor collectief lager verzuim?04/10/18 - 07:56 Stap je over naar de concurrent? Opletten!20/09/18 - 06:46 Kosten eigen aan werkgever, hoe zit dat weer?

Blog

20/12/18 - 06:09 De Profit van focus op People20/06/18 - 19:06 Van oorlog om talent naar opportuniteit?13/06/18 - 16:19 6 tips om de thuiswerkplek succesvol te implementeren02/05/18 - 07:20 Stapvoets is de snelste weg naar een betere mobiliteit26/03/18 - 10:23 Ken jij de vier Aziatische carrièreopties?06/03/18 - 06:50 Bescheidenheid siert ook een leider01/03/18 - 06:35 Ik heb het gehad met de files...20/02/18 - 07:03 3D-HR: omlaag, omhoog en opzij24/01/18 - 17:37 Cultuur + Technologie + Data = Employee Engagement17/01/18 - 10:01 Kijk niet enkel met je organisatiebril

Jobhop

16/01/19 - 17:39 Jobhop: Emma Braeye16/01/19 - 17:31 Jobhop: Jolyn Gelens16/01/19 - 17:28 Jobhop: Elke Pringels16/01/19 - 16:48 Jobhop: Erik Debackere09/01/19 - 21:15 Jobhop: Michelle Van Looy09/01/19 - 21:11 Jobhop: The Tipping Point09/01/19 - 21:01 Jobhop: Christophe Vanden Eede09/01/19 - 19:31 Jobhop: Filip Baptist19/12/18 - 19:49 Jobhop: Veerle Hanssens19/12/18 - 19:43 Jobhop: Roeland Broeckaert

Events

08/11/18 - 06:02 CSR Professional of the Year24/10/18 - 23:04 HRM Inspiration Day 2018 - WIN GRATIS INKOM!04/10/18 - 15:21 Iedereen coachee07/06/18 - 16:18 HR-GALA 2018, met voorprogramma MOBILITEIT11/04/18 - 08:44 Werkgeluk 202019/03/18 - 09:53 HR in de zorg: Is leren de geheime superkracht?20/02/18 - 12:29 Meer events?13/02/18 - 12:54 Masterclass Recruitment Analytics06/02/18 - 09:33 Arbeidsre-integratie bij langdurige ziekte22/12/17 - 11:18 De uitdagingen van Arbeidsmarkt 4.0

Dossiers

06/12/18 - 08:32 Dossier Matching & rematching12/10/18 - 05:39 Innoverende HR in de praktijk07/06/18 - 07:48 De arbeidswet ontrafeld06/06/18 - 22:18 Langer werken: hoe worden we samen 100?24/05/18 - 07:22 Recruitment analytics14/03/18 - 16:42 De hartslag van arbeidsmarkt 4.021/02/18 - 16:26 CSR is een trend, geen hype06/11/17 - 16:36 De toekomst in beweging15/06/17 - 09:47 Re-integratie = kansen benutten14/06/17 - 09:00 #LerenuitBoeken